home       kalender        trainingen        uitslagen        foto's        accommodatie        info        contact
     


Algemene informatie

Geschiedenis
Lidmaatschap
Huisregels
Vrijwilligersbeleidsplan
Clubrecords
Baanrecords

Geschiedenis
Op 22 oktober 1982 werd de Atletiek Club Ommen opgericht. Met de organisatie van de eerste Ommer Bissinghloop is ook de atletiekclub ontstaan. Na de oprichting kon direct gebruik gemaakt worden van een sportveldje naast sporthal De Blokken. In het begin werd er atletiekmateriaal geleend van de school De Stadsmars. De toestroom van atleten bleef. Ieder jaar kwamen er nieuwe leden bij, waardoor zelf materiaal gekozcht kon worden.

Het eerste sportveld was niet best, het leek wel een golfbaan die bij regen altijd blank stond. Het veldje was aangelegd op een vroegere vuilnisbelt waardoor vuil naar boven kwam en vaak eerst glas en stenen geruimd moesten worden voor er getraind kon worden. Na een aantal jaren op dit veld door te hebben gebracht konden we eindelijk verhuizen naar sportpark ''de Rotbrink''. Deze verhuizing vond plaats in 1995. Op sportpark ''de Rotbrink'' was een 400m grasbaan aangelegd. De eerste jaren op deze nieuwe baan is doorgebracht zonder clubhuis. In 1998 was het dan zover. De accommodatie met clubhuis was compleet.

Momenteel is de accommodatie op sportpark ''de Rotbrink'' ook verleden tijd. Sportpark ''de Rotbrink'' is verlaten voor het project ''De Drieslag''. De locatie waar nu sportpark ''De Rotbrink'' gelegen is, zal in de toekomst voorzien zijn van industrie.

De nieuwe locatie van de atletiek is gelegen op Sportpark ''Westbroek'', Sportlaan 1. Vanaf 1 november 2008 is dit nieuwe sportpark in gebruik genomen. Voor de atletiek club Ommen was dit een droom die uitkwam.

Voor meer informatie over de accommodatie van ACO Van Elderen klik hier.


Lidmaatschap
Hieronder de algemene voorwaarden omtrent het lidmaatschap bij Atletiek Club Ommen

Contributie: In het onderstaande overzicht treft u de contributie tarieven aan. De contributies worden per maand aan de leden doorberekend. De bijdrage voor de Atletiekunie en de wedstrijdlicenties eenmaal per jaar.

Groepen    
Mini Pupil, Pupil B/C € 4,80 1x trainen per week
Pupil A, Junior A/B/C/D € 9,65 2x trainen per week
Senior / Master € 15,75 Onbeperkt trainen
Selectie Junior € 14,00 3x trainen per week
Selectie Senior / Master € 16,15 3x trainen per week
Trim Leden € 10,75 1x trainen per week
Nordic Walking € 10,75 1x trainen per week
ACO Plus € 10,75 1x trainen per week
     
Bijdrage Atletiekunie    
Pupil € 14,25  
Junior € 15,05  
Senior / Master € 16,20  
     
Wedstrijdlicentie    
Pupil € 7,75  
Junior € 13,70  
Senior / Master € 21,95  

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar. Daarna kunt u schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Bij aanmelding wordt eenmalig € 10,= inschrijfgeld in rekening gebracht bovenop het contributiebedrag.

Korting: Bij drie leden uit één gezin geldt een korting van 15% over het totaal verschuldigde bedrag, bij vier leden of meer 25%.

Betaling: Deze geschiedt automatisch met de incassomachtiging afgegeven bij opgave lidmaatschap. Contributieverandering i.v.m. wijzigen van de leeftijdcategorie gaat in per 1 november van het nieuwe atletiekjaar. De leeftijd en groepsindeling per 1 november is bepalend voor het gehele atletiekseizoen.

Wedstrijden: Elk lid is vrij in deelname aan bondswedstrijden, mits in het bezit van een wedstrijdlicentie. Bij voorinschrijving dient men het inschrijfformulier met inschrijfgeld gelijktijdig bij het wedstrijdsecretariaat of de trainer in te leveren. De jeugd ontvangt telkens vooraf bericht met opgave van de inschrijfkosten. De coördinatie hiervan is in handen van de wedstrijdsecretariaat. Voor nadere inlichting kan men zich tot dit secretariaat wenden.

Aanmelding: Uitsluitend door invulling en ondertekening van het aanmeldings-/machtigingsformulier. U machtigt bij opgave de vereniging de contributie maandelijks te innen. Het aanmeldingsformulier kunt u hier downloaden.

Clubkleding: Men is verplicht gedurende wedstrijden het club tenue: rood shirt en rode short, beide met een witte verticale baan aan de zijkant te dragen. Inlichtingen hierover bij de trainers.

Clubkrant: De vereniging geeft vijfmaal per jaar een clubkrant uit, genaamd het ''Acootje''. Iedereen mag daaraan een bijdrage leveren.


Huisregels
Zoals eerder omschreven beschikt ACO Van Elderen over een 6-laans kunststofbaan. Om het gebruik (bijv. bij trainingen) van de baan zo optimaal te laten verlopen is het wenselijk dat de leden op de hoogte zijn van de huisregels. Voor de huisregels klik hier.


Vrijwilligersbeleid
Voldoende inzet van vrijwilligers is belangrijk voor de continuďteit van de vereniging. Het inzetten van betaalde professionele krachten wordt door het bestuur niet als de toekomst bestempeld. Inzet blijft om onze vereniging zoveel mogelijk voor iedereen bereikbaar maken.

Door enerzijds de (1) groei van de vereniging en (2) het stijgende ambitieniveau, zijn steeds meer vrijwilligers nodig. Aan de andere kant staan echter (3) het maatschappelijk gegeven dat mensen steeds minder tijd hebben en (4) de individualisering van de maatschappij, waardoor structurele inzet van vrijwilligers steeds moeilijker wordt. Dit pleit voor een doordacht vrijwilligersbeleid en de aanzet hiertoe is gegeven in de bestuursvergadering van mei 2011. Tijdens deze bestuursvergadering is het volgende besloten:

  • Een morele verplichting voor elk lid tot het verrichten van vrijwilligersactiviteiten voor de vereniging gedurende tenminste twee dagdelen per jaar. De verplichting van pupillen en D junioren wordt overgenomen door ouders/verzorgers.
  • Het instellen van een tijdelijke werkgroep “Vrijwilligersbeleid” die tot taak krijgt het beheren en doorgeleiden van vraag/aanbod rond de vrijwilligerstaken.

Doelstellingen van het vrijwilligersbeleid zijn een verbreding van het vrijwilligerskorps en effectievere inzet van de leden van de vereniging bij het vrijwilligerswerk. Bovenal moet het vrijwilligerswerk de samenbinding bevorderen en vooral leuk zijn. In eerste instantie geldt voorlopig een morele verplichting tot het verrichten van vrijwilligersactiviteiten en worden er (nog) geen sancties verbonden aan het vrijwilligersbeleid. Zodra daar echter aanleiding toe mocht zijn zal het bestuur alsnog besluiten om de deelname verplicht bindend te maken.

Naar aanleiding van bovenstaand treft u hieronder het:
Vrijwilligersbeleidsplan
Taakomschrijving bestuur en portefeuillehouders
Vacaturebank vrijwilligers (per 04 oktober 2011)


Clubrecords
Voor het overzicht van de clubrecords klik hier.

Baanrecords
Voor het overzicht van de baanrecords klik hier.

Volg ACO Van Elderen   home       kalender        trainingen        uitslagen        foto's        accommodatie        info        contact